„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich

 ŠVP PV

kanec Tonda a malinká prasátka
Oblasti předškolního vzdělávání
A. Dítě a jeho tělo
B. Dítě a jeho psychika
C. Dítě a ten druhý
D. Dítě a společnost
E. Dítě a svět
Hlavní tématické celky
Podzim
Zima
Jaro
Léto
Ukázka měsíčního plánu práce MŠ
Ukázka týdenního plánu práce MŠ

Oblasti předškolního vzdělávání


A. Dítě a jeho tělo

Specifické vzdělávací cíle – úkoly:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových dovedností z oblasti jemné motoriky
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o lidském těle, pojem zdraví

Hlavní činnosti:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkoly
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu

Očekávané kompetence:

 • ovládat dechové svalstvo
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zvuky, tóny, chutě, tvary, vůně)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku ruky (zacházet s tužkou, nůžkami, barvami a modelínou)
 • zvládat sebeobsluhu a základní hygienická pravidla a návyky
 • zvládnout jednoduchou obsluhu, uklidit si po sobě hračky, udržovat pořádek
 • pojmenovat části těla, znát důležité životní orgány a jejich funkce
 • rozlišovat, co zdraví škodí a co prospívá (nemoci, úrazy, škodlivé látky a jejich vliv na lidské tělo, nebezpečí na ulici a v dopravních prostředcích)
 • mít povědomí o způsobu ochrany zdraví, kde hledat pomoc

Hlavní rizika:

 • neomezovat samostatnost dítěte, respektovat individuální potřeby dítěte (spánek, odpočinek, osobní tempo, aktuální zdravotní a psychický stav)
 • znalost osobních a zdravotních problémů dítěte
 • respektovat rozdílné somatické a smyslové předpoklady
 • poskytovat dostatek elementárních informací o lidském těle, růstu, vývoji a funkcích některých tělesných orgánů
 • poskytovat vhodné vzory chování pedagogů a zdravotníků

B. Dítě a jeho psychika

Specifické vzdělávací cíle – úkoly:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti myšlení a řešení problémů
 • posilování přirozených poznávacích citů (radost, zvídavost, zájem)
 • rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • získat schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjet a kultivovat mravní a estetické cítění a prožívání

Hlavní činnosti:

 • artikulační řečové, sluchové a rytmické hry se slovy, hádanky
 • společné diskuze, rozhovory individuální a skupinové konverzace
 • vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, fantazie
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů
 • přednes, recitace a dramatizace
 • grafické napodobení symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a společné čtení knížek
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání a poznávání jejich vlastností
 • námětové hry a činnosti
 • činnosti navozující spokojenost, radost a pohodu
 • estetické a tvořivé aktivity, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

Očekávané kompetence:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity a úsudky
 • porozumět slyšenému
 • formulovat otázky, odpovídat a reagovat na otázky
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • naučit se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky, písničky a pohádky
 • popsat situaci skutečnou i podle obrazového materiálů
 • sluchové rozlišení počáteční a koncové slabiky, vyhledání hlásky ve slově
 • domlouvat se slovy i gesty
 • projevovat zájem o knížky
 • pojmenovat většinu předmětů, které nás obklopují
 • poznat a správně užívat pojmy (méně, více, první, poslední)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, před, nad, vedle, mezi), orientovat se v čase
 • odloučit se na určitou chvilku od rodičů a blízkých
 • rozhodovat o svých činnostech
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost, smutek, strach, odmítání)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem a věcem

Hlavní rizika:

 • poskytovat dostatek příležitosti k samostatným řečovým projevům
 • neposkytovat špatný jazykový vzor
 • nabídnout neomezený přístup ke knihám a dětským časopisům
 • nezahlcovat podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat
 • poskytovat dostatek porozumění a ocenit úsilí a úspěch
 • poskytovat vlídné, laskavé, vstřícné a přátelské prostředí s dostatkem lásky a empatie
 • přiměřeně hodnotit, dostatečně oceňovat, chválit
 • vyvarovat se spěchu, nervozity, omezování možností dítěte, dokončit činnost v individuálním tempu
 • odstraňovat stres, napětí a nejistotu
 • dostatečně děti motivovat jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • poskytovat dostatek podnětů a aktivit, estetického vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování

C. Dítě a ten druhý

Specifické vzdělávací cíle – úkoly:

 • rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů k jiným dětem a lidem
 • rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dalšími dětmi a dospělými

Hlavní činnosti:

 • dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování (vstřícná komunikace, ohleduplné chování, tolerance)
 • dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s jiným dítětem i dospělými
 • společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • podpora dětského přátelství
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k jiným, ochota rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se při hře, pomoc při vyřešení sporu
 • hry a situace, kdy se dítě učí chránit své soukromí a bezpečí, upozornit na nebezpečí jiných
 • četba, vyprávění a poslech pohádek na téma vztahů mezi lidmi

Očekávané kompetence:

 • navozovat kontakty s dospělými, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem
 • odmítnout komunikaci, která je nepříjemná
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, respektovat osobní odlišnosti
 • uplatňovat své individuální potřeby, práva, přání s ohledem na druhé, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • oprostit se od přiměřených projevů sobeckosti vůči jinému dítěte, spravedlivě se s ním dělit o hračky, pamlsky a pomůcky
 • vnímat přání druhých, vycházet mu vstříc, chovat se citlivě a ohleduplně k postiženému či slabšímu dítěti, mít ohled na druhého, soucítit s ním, umět nabídnout pomoc
 • bránit se projevům násilí, šikany, ubližování a ponižování

Hlavní rizika:

 • důstojné jednání, neponižovat, nezesměšňovat
 • neautoritativní vedení
 • jednoznačné formulování pravidel ve vztahu k druhé osobě, dodržování pravidel chování, pozitivní vzor
 • dostatečné věnování pozornosti při řešení vzájemných dětský sporů a konfliktů
 • podpora dětského přátelství, dostatečný respekt

D. Dítě a společnost:

Specifické vzdělávací cíle – úkoly:

 • vytvoření povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
 • rozvoj kulturně – estetických dovedností
 • vytvoření základního vztahu ke světu, životu a kultuře

Hlavní činnosti:

 • každodenní pozitivní vzory chování (ohleduplnost, citlivost, tolerance, zdvořilost)
 • příležitost poznávat mravní hodnoty v jednání lidí (spravedlnost, pravdivost, upřímnost)
 • příležitost poznávat hodnotu věcí a lidské práce
 • různorodé společenské hry a skupinové činnosti (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné činnosti)
 • seznamovat se s lidovou slovesností, literaturou, hudbou, kulturními tradicemi, zvyky a obyčeji

Očekávané kompetence:

 • správný mravní vzor, neopomínat negovat nespravedlivé, nezdvořilé, ironické a agresivní prvky chování
 • zaměřit se na zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
 • nedostatek příležitostí k nápravě vhodného jednání
 • neironizovat a neznevažovat úsilí dítěte
 • všímat si nevhodné komunikace a jednání mezi dětmi, nepřehlížet nežádoucí projevy v chování, řešit konflikty způsobem pro děti nespravedlivým
 • dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností a vytvoření estetického vztahu ke kultuře a umění

Hlavní rizika:

 • pochopit, že každý má ve společnosti, rodině svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co je špatně, co se smí a co se nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým, neničit věci kolem sebe)
 • odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, lhostejnost, agresivita)
 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • dodržovat pravidla při hře a činnostech, jednat správně a čestně
 • zacházet šetrně s hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby, s penězi
 • vnímat svoje okolí, vyjadřovat vlastní představy pomocí různých dovednostních technik (kreslit, vhodně volit barvy, modelovat, konstruovat a skládat z papíru, tvořit a vyrábět z jiných materiálů a přírodnin)

E. Dítě a svět:

Specifické vzdělávací cíle – úkoly:

 • osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj schopností vážit si života ve všech formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 • osvojení si poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, Zemí

Hlavní činnosti:

 • manipulace, experimentování s různými přírodními a netradičními materiály a surovinami
 • motivované hravé aktivity, ekologie a EVVO
 • smysluplné pracovní činnosti
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění a poslech)
 • práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
 • poučení o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak se před nimi chránit

Očekávané kompetence:

 • vnímat, že svět má svůj řád, poznat jeho rozmanitost a pozoruhodnost, pestrost a různorodost
 • porozumět, že všechno kolem se mění a vyvíjí, pohybuje a proměňuje, a že je třeba s těmito změnami počítat
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým člověk žije, ovlivňuje jeho zdraví a životní prostředí
 • uvědomit si, co je nebezpečné (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, s látkami ohrožujícími zdraví), odhadnou možná nebezpečí a rizika, snažit se je minimalizovat

Hlavní rizika:

 • dávat dostatečné, vhodné a přiměřené otázky, pravdivé odpovědi na otázky dětí
 • nabízet rozmanitou řadu činností, mnohopodnětné, pestré a měnící se prostředí, prostředí přehledné, upravené a uspořádané s přiměřeným množstvím hraček a věcí
 • nepoužívat abstraktní pojmy, nepředávat „hotové“ poznatky
 • poskytovat vhodný příklad chování dospělých (neohrožující životní prostředí, žádoucí ekologické postoje, ochota řešit problémy kolem nás)

Hlavní tématické celky


Podzim:

Svět kolem mne:

 • moje rodina, moje jméno a adresa, zážitky z prázdnin, jak půjdu do školy až se uzdravím, bezpečnost na silnici, co se sklízí na naší zahrádce a v sadě, na které ovoce a zeleninu se těším, barvy kolem mne, barvy ročních období, dozrávání plodů, poznáváme základní chuti ovoce a zeleniny všemi smysly
 • poznáváme barvy, tvoříme barvy, chceme barevnou nemocnici

Já a můj domov:

 • s čím si rád hraji doma a s čím v nemocnici, půjčujeme si hračky a jsme na sebe hodní
 • těšíme se na rodiče, kde rodiče pracují, kde bydlím, jak pojedu domů z nemocnice (cesty bludiště, labyrinty)
 • náš dům, prostory doma, jak se jmenují a k čemu slouží
 • z pohádky do pohádky v pohádkovém světě, správné zacházení s knihou, láska ke knihám a literatuře
 • chodíš rád do divadla?, co se Ti v divadle líbí?, divadlo v nemocnici, masky a dramatizace

Hrajeme si celý den:

 • co k čemu slouží a kdo to používá, předměty denní potřeby, hračky
 • tvary, barvy, materiál
 • co děláme celý den, časové pojmy, dny v týdnu, orientace v prostředí, prostorové představy
 • knihy a jejich využití, které knihy mám doma, kterou jsem si přinesl do nemocnice, nejznámější pohádky, dramatizace pohádek a jejich hlavní postavy

Barevný podzim:

 • kdo létá a odlétá, koho vidím z nemocničního pokoje, pole, louky, lesy a plody pro lidi a zvířátka, co dělají, jak žijí zvířátka domácí, co dělají a jak žijí zvířátka ve volné přírodě
 • i na podzim můžeme hrát hezké hry a pouštět draky, ale musíme se dobře oblékat, abychom nebyli nemocní, péče o své zdraví

Zima:

Zima a zimní radovánky:

 • hrajeme si na sněhu a na ledu, když jsme zdraví, teplé oblečení, vlastnosti ledu a sněhu, zimní sporty, bezpečnost při hře i na cestě
 • předměty denní potřeby, pojmenování a způsob použití, orientace v prostoru a na ploše, kdo hledá – najde
 • kdy co děláme, spojení časových představ s denními činnostmi, které děti pravidelně vykonávají, a to jak doma, tak i v nemocnici

Čas sváteční, čas vánoční:

 • zvyky, tradice, oslavy, besídky, dárky pro přátele a nejmilejší doma, kteří čekají až se uzdravím a vrátím se domů
 • kdo na mne doma čeká, moje rodina, členové rodiny, co kdo doma dělá a jak si doma pomáháme, co doma vaříme o svátečních dnech
 • základní suroviny pro přípravu jídla a pečení cukroví, poznáváme základní suroviny všemi smysly, štědrovečerní večeře, co mi doma chutná a co mi v nemocnici nechutná
 • vánoční pamlsky pro zvířátka, jak obdaruji zvířátka a proč

Věci kolem nás:

 • hudba v nemocnici, hudební nástroje
 • jak si budu hrát až se uzdravím, sportuji pro své zdraví, posiluji svoje tělo, jak si chráním svoje zdraví
 • dopraví prostředky a jejich účel, bezpečnost na silnici
 • jak chránit přírodu kolem sebe, park v nemocnici, zahrádku, sad, louky, les a hory, jak chránit naši planetu

Kdo co dělá:

 • povolání, se kterými se děti setkávají v nemocnici; povolání, která již dobře znají z domova, význam práce pro jednotlivce i společnost, co dělají moji rodiče, co budu dělat já až budu veliký
 • co se z čeho vyrábí, materiály a jejich charakteristické vlastnosti
 • ochrana přírody, ochrana zdraví a léčení nemocných lidí nebo zvířátek a přírody
 • základní a množstevní pojmy

Jaro:

Voláme Tě – sluníčko:

 • jaro ve městě a na venkově, zvířátka a jejich mláďata, jak se chovat ke zvířátkům a jak o ně pečovat doma i v přírodě, moje nejmilejší zvířátko; zvířátko, které mám doma, nebo které bych si přál
 • cyklus života rostlin a péče o ně, stromy v lese a na zahradě
 • „Den Země“, ochrana životního prostředí, jak se budu chovat k přírodě až půjdu domů z nemocnice, kouř a smog ve městě, zdravý vzduch v přírodě, co se v přírodě smí – a co se nesmí, zdraví lidí a zvířátek
 • svátky jara, zvyky a obyčeje; co se děje, když jaro zaťuká, jaro v přírodě a jarní zvyky (Velikonoce, čarodějnice)

Slavíme rozkvetlé svátky v květnu:

 • maminka má svátek, komu a jaké dárky a květiny dát k svátku
 • moje město a hlavní město naší republiky, naše republika má svátek
 • ohleduplnost k přírodě, kvetoucí keře a stromy, poznáváme a určujeme rozdíly
 • děti na celém světě mají svátek; stejné hry, ale různá barva pleti, různé druhy oblečení, různá řeč, slavíme svátek v nemocnici

Léto:

Přichází léto:

 • až se uzdravím, pojedeme na výlet do ZOO; cizokrajná zvířata, cestování a bezpečnost na cestách, léto v přírodě a rozmary počasí, přírodní jevy a jejich označení (bouře, blesk, déšť, vítr), jak se správně zachovat, abych si ochránil svoje zdraví; změny v počasí a v přírodě

Hurá, volají nás prázdniny:

 • nebezpečí ohně, dobrý sluha – zlý pán, nebezpečí kousnutí hmyzem, hmyz na louce a v lese
 • vodní sporty a radovánky, nebezpečí ve vodě, voda a jejich dary, vlastnosti vody
 • letní sporty a nebezpečí úrazů, první pomoc, co dělat, když se zraním, nemocnici už znám – budu se v ní ještě bát?

Ukázka měsíčního plánu práce MŠ


Měsíc: ČERVEN

Hlavní téma: HURÁ – VYPLOUVÁME – NA OBZORU LÉTO

EVVO: Batikování

Podtémata:

 • bezpečnost při hře (pozor na silnici, cestě, v lese, při koupání, kousnutí psem, bodnutí hmyzem, nebezpečí v přírodě: bouřka, oheň, úrazy ve volné přírodě)
 • příroda se proměňuje (hlavní znaky léta, proměny počasí, stromy a jejich plody, plody lesa, květiny na louce i v zahradě)
 • z pohádky do pohádky (oblíbená pohádka, pohádková kniha, pohádkový hrdina, zacházení s knihou a časopisem, maňáskové divadlo, rozdíl v obsahu pohádky: dobrý a špatný konec)
 • prázdniny přicházejí (činnosti sportovní, rekreační, orientace v prostředí – město a jeho okolí, cestování, cizí země, jazyk)

Specifické vzdělávací cíle:

 • rozvíjení pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností
 • rozvíjet dovednosti, schopnosti, vyjádřit své dojmy, pocity, prožitky
 • osvojení si poznatků o světě, životě, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvíjet řečové a jazykové schopnosti a dovednosti
 • osvojit si přiměřené poznatky vedoucí k podpoře zdraví a bezpečí, osvojení si přiměřených praktických dovedností

Očekávané kompetence:

 • učit se chápat základní prostorové pojmy – daleko a blízko, vpravo a vlevo, nahoře a dole, kolem
 • umět zachytit skutečnost ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí výtvarných dovedností
 • zvládnout citové odloučení na kratší dobu od rodiny (pobyt u babičky, v nemocnici)
 • učit se dokončit započatou činnost – soustředit se, uklízet své hračky, své věci, udržovat pořádek ve svém okolí
 • zvládat hygienické návyky – sebeobsluhu, stolování, použití kapesníku, toaletního papíru
 • učit se chápat slovní vtip a humor
 • projevovat zájem o knihy, časopisy, šetrné zacházení s nimi

Průběžné cíle:

 • poskytovat dětem prostředí bohaté na komunikaci
 • dodávat dostatek podnětů a aktivit podporující estetické vnímání, cítění, prožívání, vyjadřování
 • nezvýhodňovat některé děti ve skupině, neironizovat snahu dítěte a nezneužívat ji
 • umět se těšit z hezkých prožitků z přírodních a kulturních krás
 • dbát na denní režim vyhovující potřebám dítěte a zásadám zdravého života, podporovat dětská přátelství a kamarádství, učit se pozdravit, rozloučit se

Ukázka týdenního plánu práce MŠ


Datum: 1. týden červen

Hlavní téma: HURÁ – VYPLOUVÁME – NA OBZORU LÉTO

EVVO: Batikování

Podtémata:

 • bezpečnost při hře
 • pozornost na cestách, v lese, při koupání
 • upozornit na nebezpečí v přírodě – bouřka, oheň
 • štípnutí hmyzem, hadem, kousnutí psem
 • úrazy ve volné přírodě

Hlavní činnosti:

 • vyprávění, prohlížení a práce s obrázky a knihou
 • poslech pohádek, video
 • výtvarné činnosti, maňáskové divadlo

Námětové hry:

 • „Na hasiče“ – co se musí udělat, když hoří
 • „Na lékaře“ – v ordinaci s různými úrazy

Smyslové hry:

 • cvičení sluchu –„Kdo to zvoní?“

Didaktické hry:

 • „Na cestovatele“ – co se může přihodit na výletě
 • „Co udělat když…“

JV chvilky:

 • rytmizace – hra na tělo – říkadlo: „To jsou prsty…“
 • napodobování zvuků ohně, vody

Grafomotorika:

 • voda

Didakticky cílené činnosti:

Řeč:

 • pochopení čteného textu na základě otázek
 • rozvoj slovní zásoby – vyprávění podle obrázků
 • sluchové rozlišení hlásky na začátku slova – obrázky, logopedické kostky

Poznávání:

 • poznat nebezpečí, které nás může potkat, umět si poradit a dobře se zachovat
 • seznamovat s bezpečným zacházením a používáním všech hraček a pomůcek
 • porovnávat velikost – velký – střední – malý
 • utvořit si základní představy o tom, co je dobře a co špatně

Praktické činnosti:

 • pečlivé a přesné překládání papíru (loďka, čepice)
 • volné stříhání proužků papíru (déšť, oheň)
 • tvořivá manipulace se stavebnicemi vesnice, salaš, zvířátka
 • vytrvalost při modelování, malování dle fantazie

Básničky:

 • „Stojí, stojí domeček“

Písničky:

 • „Na tom pražském mostě“
 • „Kočka leze dírou“

Literární texty:

nahoru