„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich

 ŠVP ZV

termopsátko obecné
Ukázky našeho ŠVP ZV
Co chceme a kam směřujeme
Zaměření školy
Učební plán
Pravidla pro hodnocení žáků

Ukázky našeho ŠVP ZV


Co chceme a kam směřujeme

Škola řeší zcela specifické otázky vzdělávání, které jsou odlišné od běžného typu výuky v základních školách (kmenových školách našich žáků). Důraz je kladen na posílení prvků výchovy a vzdělání spojených s rozvojem osobnosti každého žáka. To vede k profilaci naší školy:

 • ve výuce se zaměřujeme na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura, cizí jazyk (preferujeme výuku anglického jazyka) a dále Matematika a její aplikace
 • dle individuálních možností žáků pracujeme s výpočetními a komunikačními technologiemi, oblast Informační a komunikační technologie
 • při pracovních činnostech používáme netradiční výtvarné techniky k rozvoji environmentálního cítění žáků, částečně se dotýkáme vzdělávací oblasti Umění a kultura
 • ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví pracujeme s tematickým okruhem Výchova ke zdraví, kde se zaměřujeme primárně na prevenci, ochranu a odpovědnost za své zdraví, upevňování hygienických, stravovacích a pracovních návyků, předcházení úrazů a předvídání rizikových situací
 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. Méně encyklopedických poznatků a více směřovat na činnostní učení se zaměřením na praxi
 • během výuky využíváme efektivní metody, jako je skupinové – kooperativní a projektové vyučování (spolupráce žáků z různých typů škol a různého věku při plnění výchovně vzdělávacích činností), vedeme žáky k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
 • pro budoucí život v EU je nezbytná výuka cizích jazyků (důraz klademe na výuku anglického jazyka)
 • vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do vyučovaných předmětů (škola má dostatečné množství SW programů pro výuku všech předmětů)
 • vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, důraz je kladen především na prevenci a předcházení onemocněním a úrazům
 • vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel (školní řád, režim dne zdravotnického zařízení)
 • stejnou péči věnujeme všem žákům, klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny
 • dle možností se zúčastňujeme různých soutěží regionálního i celostátního charakteru, kde prezentujeme výsledky práce naší školy i jednotlivých žáků
 • chceme dále rozvíjet silné stránky školy (přátelské prostředí, individuální přístup k žákům, spolupráce s rodiči a zdravotníky, zlepšování vybavení školy, kulturní činnost školy) a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky (stálost pedagogického sboru, splnění kvalifikačních předpokladů, vytvoření a naplňování reálných a uskutečnitelných plánů a akcí v daných podmínkách, zlepšení komunikace a spolupráce mezi jednotlivými pedagogy a zdravotníky)

Zaměření školy

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Ústí nad Orlicí, se sídlem ČSA 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, poskytuje vzdělávání žákům a dětem se zdravotním oslabením nebo žákům a dětem dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle příslušných prováděcích předpisů.


Výchovné a vzdělávací strategie

Na základě vydaného opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z listopadu 2006 pod č.j. 24653/2006-24, se mění Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání a jeho tvorba v podmínkách základních škol při zdravotnických zařízeních. Základní vzdělávání má zcela odlišný charakter, neboť je přizpůsobeno léčbě a zdravotnímu stavu žáků. Žáci přicházejí do školy v průběhu celého školního roku na předem neurčenou dobu a to z různých ročníků a z různých vzdělávacích programů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byla zjednodušena stanovená pravidla pro tvorbu ŠVP v základní škole při nemocnici:

 • obsah, organizace a průběh vzdělávání je přizpůsoben aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků a má individuální charakter
 • ve ŠVP nenaplňujeme celkovou časovou dotaci ani minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti obsažené v RVP
 • délka vyučovací hodiny a počet vyučovacích hodin v jenom dni a týdnu je stanoven po projednání s ošetřujícím lékařem daného žáka (nejvýše však v rozsahu 7,45 hod – 11,00 hod, v úterý a ve středu také v době od 12,15 hod – 13,00 hod v návaznosti na denní režim platný pro oddělení větších dětí Orlickoústecké nemocnice, a.s.)
 • v učebním plánu nejsou zařazeny všechny vzdělávací oblasti, s výjimkou vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (kdy nejsou zařazeny některé jejich části s ohledem na prostředí, materiální vybavení a v neposlední řadě s ohledem na zdravotní stav žáků)
 • v učebním plánu není zařazen druhý cizí jazyk
 • průřezová témata jsou zvolena dle konkrétních podmínek a časových možností školy

Specifika práce školy při zdravotnickém zařízení

Při organizaci výchovného a vzdělávacího procesu se vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášek MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhlášky č. 62/2007 Sb., ze dne 19. března 2007, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Základní škola poskytuje podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěných ve zdravotnickém zařízení.

Doba přímé speciální pedagogické péče se řídí individuálně aktuálním zdravotním stavem žáků. Koncepce školy při nemocnici vyplývá ze specifik tohoto zařízení, kde jde především o nové pojetí zdravotní péče a přirozených potřeb nemocných a zdravotně oslabených dětí. Všechna zdravotnická zařízení a rovněž i naše dětské oddělení směřují ke zkracování pobytu dětí na lůžkových odděleních a převádění péče o ně do domácího nebo ambulantního léčení. To se týká jak dětí chronicky a dlouhodobě nemocných, tak jednorázově akutně nemocných nebo zdravotně oslabených. Tyto dvě základní skupiny léčených dětí vyžadují zcela odlišný přístup pedagogů a jiný způsob organizace činnosti. Z hlediska pedagogického však není rozhodující délka pobytu ve zdravotnickém zařízení, protože výchovu a vzdělávání je bezpodmínečně nutné zajistit vždy. Částečné převedení léčebné péče do domácího prostředí přináší řadu úkolů pro speciální pedagogy naší školy a vede k těsnější spolupráci s kmenovými školami, odborníky PC a SPC a pediatry. Učitelé naší školy respektují přirozené potřeby nemocných dětí. Jejich působení je součástí komplexní rehabilitační péče, která zahrnuje různé profesní oblasti. U nemocného dítěte se prolíná péče zdravotnická, pedagogická, rehabilitační, psychologická a případně další. Za primární je třeba považovat péči léčebnou, od které však nejde oddělovat ostatní složky, které na sebe navazují, ovlivňují se a navzájem se doplňují. V případě absence některé z nich je narušen celý léčebně-výchovný systém. Význam výchovy a vzdělávání je proto značný. Každý pedagog naší školy zabezpečuje následující funkce:

 • pedagogickou: zajišťuje kontinuitu výchovy a vzdělávání
 • léčebnou: odvádí pozornost od nemoci, tím pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav dítěte
 • psychologickou: usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení, umožňuje zprostředkování kontaktů s okolním světem, vytváří citové zázemí v „nepřátelském“ prostředí, reguluje citovou labilitu
 • sociální: umožňuje získat ucelené vzdělání, čímž utváří lepší předpoklady pro uplatnění v životě

Předpokladem správného výchovného působení je diagnostická činnost každého učitele naší školy a informovanost o průběhu léčby, případně o prognóze zdravotního stavu dítěte. Pedagog tak má možnost upravovat výchovné a vzdělávací metody a prostředky podle a možností dítěte. Cílem pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení je jeho léčení a uzdravení. Léčebné zákroky nelze tedy chápat jako narušování výchovně vzdělávací práce s dítětem. Škola dále plní úkol v prevenci projevů hospitalismu, působí terapeuticky s využitím reedukačních a kompenzačních metod práce. Základem úspěšnosti práce pedagoga je kvalita jeho osobnosti a odborná kvalifikace. Kromě obecných požadavků vyplývají z obsahu jeho práce i specifické úkoly, jako je humánní a empatický vztah k nemocným dětem, svědomité plnění povinností učitele a vychovatele a pozitivní přístup k práci.

Důležitou součástí práce pedagogů školy je i poradenská práce s rodiči nemocných dětí, navazování kontaktů s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do zdravotnického zařízení a následně zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu po propuštění do domácí péče, předáváme informace kmenovým školám žáků jejichž pobyt přesáhl dobu 10 pracovních dnů.

Naše škola se podílí a spolupracuje se zdravotníky na projektech nemocnice „Nemocnice pro děti“, kdy rodiče mohou být hospitalizováni s dětmi společně na jednotlivých odděleních, nejsou omezeny návštěvní hodiny, rodiče i pedagogové mohou dítě doprovázet k jednotlivým lékařským vyšetřením a zákrokům. Veškerá činnost je přizpůsobena potřebám dítěte.

V metodické oblasti se snažíme vyučovat každého žáka podle vzdělávacího programu jeho kmenové školy a na jeho základě stanovujeme individuální výchovně vzdělávací plán s určením základních požadavků a rozsahu výuky vzhledem k individuálním potřebám a schopnostem každého z žáků (v případech dlouhodobě hospitalizovaných dětí). Obsah výuky a vzdělávání je podmíněn tvořivou prací každého pedagoga. Plán a jeho aktivity se mění vždy v závislosti na aktuálním zdravotním stavu dítěte. Obsahová náplň práce všech pedagogických pracovníků závisí na charakteru a závažnosti onemocnění pacienta (každé oddělení má svá specifika: JIP, izolace, VD [větší děti]), na věku dítěte, na jeho možnostech. Učitelé poskytují základy všeobecného vzdělání v rozsahu závislém na zdravotním stavu žáků, na léčebném režimu a materiálních podmínkách zdravotnického zařízení. Současně se zaměřujeme na formování osobnosti jednotlivých nemocných žáků, při měnícím se zdravotním stavu a se zřetelem na jejich další životní perspektivu. Didaktická práce ve škole se vyznačuje úpravou obsahu a metod vyučování i zvláštnostmi v organizaci vyučování. Nedílnou a velmi podstatnou součástí práce pedagogů je psychologické působení na dětského pacienta. Často pouze učitel je pro dítě jediným kontaktem a spojením se světem a děním mimo nemocnici. Proto si pedagog musí najít čas popovídat si s dítětem o jeho problémech, podpořit práci lékařů a sester tím, že dítěti vysvětlí jejich počínání, odůvodní nepříjemné zákroky pomocí herní terapie (využívané pomůcky: fotoalbum, panenka Alenka, „stonací“ zvířátka a panenky, VHS, lékárnička).

Základní činností žáků naší školy, přes všechny aktivity a nové formy práce, zůstává učení, kde jde převážně o práci u lůžka s jednotlivými dětmi. Individuálními výchovně vzdělávacími metodami volíme takové postupy, které přinášejí dětem radost z dosažených výsledků. Děti si často samostatně volí takové učivo, které z důvodu nemoci ve své kmenové škole zameškaly nebo dostatečně nepochopily. Tímto způsobem dochází k navázání prvního kontaktu s učitelem ve škole při nemocnici. Mnohdy se tak po dlouhé době nespojenosti kmenových učitelů a rodičů dítěti navrací sebedůvěra a radost z učení a tím dochází k rozvoji kladné motivace a pozitivnímu vztahu k učení. Děti se současně připravují na úspěšné pokračování ve své kmenové škole, procvičují a upevňují se studijní návyky. Kladné reakce dětí a jejich spontánní zapojení do výchovně vzdělávacích činností připravených pedagogem ukazují na účinné vhodné a přiměřené působení učitele.

Snahou všech pedagogických pracovníků je vytváření příjemného a klidného prostředí. Učitelky citlivě postupují při plnění výchovných a vzdělávacích cílů jednotlivých typů škol, vždy s ohledem na zdravotní stav dětí. Všichni pracovníci se zaměřují na prevenci a zmírnění nepříznivých vlivů hospitalizace a odloučení dětí od rodiny. Pozitivní vliv na psychický stav dětí se projevuje zkrácením doby léčby a rychlejším návratem zpět do kmenové školy. Komunikace mezi pedagogy a žáky je založena na přátelství a důvěře, je vytvářen prostor pro spontánní projev dětí. Učitelky reagují na okamžité potřeby dětských pacientů. Při výchovně vzdělávací činnosti je snahou pedagogů upevňovat dosud získané dovednosti a návyky, podporovat, motivovat a rozvíjet samostatnost dětí a žáků, respektovat pedagogické zásady přiměřenosti, posloupnosti, názornosti a individuálního přístupu.

Mateřská škola pracuje podle vydaného rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Na tento rámcový vzdělávací program navazuje konkrétní školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem Plavba za zdravím. Tento školní vzdělávací program obsahuje popis materiálních, ekonomických a personálních podmínek, obsahuje údaje o pravidlech a podmínkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví pedagogů a dětí. Stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání. Témata výchovně vzdělávací práce jsou rozdělena do měsíčních a následně týdenních plánů práce, které se zaměřují na jednotlivá roční období. Plány zohledňují individuální přístup k jednotlivým dětem, jsou průběžně vyhodnocovány a doplňovány. Školní vzdělávací program byl vypracován učitelkami mateřské školy a ředitelkou Základní školy a Mateřské školy při nemocnici Ústí nad Orlicí. Je průběžně hodnocen a doplňován o nové poznatky a zkušenosti.

V návaznosti na školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je od školního roku 2007/2008 připraven školní vzdělávací program školní družiny.


Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě hospitalizace žáků se zdravotním oslabením, specifickými poruchami učení, poruchami chování, tělesně handicapovanými, žáky s kombinovaným typem postižení, LMP a u dítěte s diagnózou autismu, je upřednostňována individuální práce pedagogů u lůžka dítěte nebo v prostorách herny, k výuce jsou využívány názorné a terapeutické pomůcky. Vždy úzce spolupracujeme se zdravotníky, zákonnými zástupci a kmenovou školou. Je důsledně sledován zdravotní a psychický stav dítěte. Na základě dohody s kmenovou školou nebo zákonnými zástupci je možno vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.


Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci a kmenovou školou. Na základě doporučení je možno vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Umožňujeme jim pracovat na počítači, poskytujeme dostatečné množství schválených výukových programů, umožňujeme kontakt s kmenovou školou za pomoci internetu, zadáváme složitější samostatné úkoly, hlavolamy, kvízy a problémové úlohy, jsou zapojováni do aktivit organizovaných školou, jejich práce jsou zasílány do soutěží regionálních i celostátních. Motivujeme žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat mladším a slabším.

Učební plán

Na základě vydaného opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z listopadu 2006 pod č.j. 24653/2006-24, se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jeho tvorba v podmínkách základních škol při zdravotnických zařízeních.

Obsah, organizace a průběh vzdělávání je přizpůsoben aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků a má individuální charakter. Ve ŠVP nenaplňujeme celkovou časovou dotaci ani minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti obsažené v RVP. Délka vyučovací hodiny a počet vyučovacích hodin v jenom dni a týdnu je stanoven po projednání s ošetřujícím lékařem daného žáka (nejvýše však v rozsahu 7,45 hod – 11,00 hod, v úterý a ve středu také v době od 12,15 hod – 13,00 hod v návaznosti na denní režim platný pro oddělení větších dětí Orlickoústecké nemocnice, a.s.).


Po blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
Út blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
St blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
Čt blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok vzdělávacích činností / blok
relaxačních činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností
blok relaxačních
činností / blok
vzdělávacích činností

Blok vzdělávacích činností zahrnuje vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura, cizí jazyk (preferujeme výuku anglického jazyka) a oblast Matematika a její aplikace. Blok relaxačních činností zahrnuje oblast Informační a komunikační technologie, při pracovních činnostech používáme netradiční výtvarné techniky k rozvoji environmentálního cítění žáků, částečně se dotýkáme vzdělávací oblasti Umění a kultura a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví pracujeme s tematickým okruhem Výchova ke zdraví, kde se zaměřujeme primárně na prevenci, ochranu a odpovědnost za své zdraví, upevňování hygienických, stravovacích a pracovních návyků, předcházení úrazů a předvídání rizikových situací


Individuální plán aktivit žáka

Stejně jako v kmenové škole plánujeme a pracujeme se žáky v integrovaných vzdělávacích blocích. Musíme volit taková témata a aktivity, která jsou pro žáky blízká a zajímavá. Jednotlivé činnosti se v plánu opakují, protože se vždy snažíme přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých žáků a jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Na rozdíl od běžné školy musíme přizpůsobit nabídku aktivit i chodu a dennímu režimu dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Klíčovým momentem je citlivý individuální přístup ke každému hospitalizovanému dítěti, důležitá je tvořivost, improvizační a kombinační schopnosti pedagogů a dovednost děti zaujmout. Dítěti, které se ocitne v nemocnici se nečekaně změní celý jeho svět. Není připraveno na bolest, odloučení, musí absolvovat nepříjemná vyšetření. Často je poprvé odloučeno od matky a rodiny a ztrácí pocit klidu a bezpečí. V této situaci dítě brzy zjistí, že učitelka je jediný člověk, který jim nepůsobí v nemocnici bolest, naopak se snaží stále povzbuzovat, dodávat dobrou náladu a pomalu se navracet ke školní práci a výuce.

Dítě je zařazeno do evidence školy v den jeho přijetí do nemocnice, případně první pracovní den následující po dnu volna. Během prvního dne hospitalizace jsou žáci učitelkou přivítáni, podle možností jsou seznámeni s chodem zařízení, jsou připraveni k nezbytným vyšetřením a je jim nabídnuta relaxační činnost. Učitelky tak navazují první vztahy se žáky. Pokud dítě přichází s doprovodem a je plánována dlouhodobější hospitalizace, domlouvají učitelky další spolupráci a komunikaci s kmenovou školou žáka. Rodičům je nabídnuta možnost doplňování učiva do vlastních pracovních sešitů žák dle pokynů pedagogů kmenové školy. Této možnosti je často využíváno v případech hospitalizace žáků z 1. stupně základní školy.

V dalších dnech se rozbíhá individuální výuka hospitalizovaných dětí. Učitelka zjišťuje poslední probírané učivo před nemocí, případně učivo, které samotný žák označí za obtížné, neprocvičené, nesrozumitelné. Ráno před výukou učitelka zjistí aktuální zdravotní stav žáka, plánovaná vyšetření a zákroky. Na základě těchto informací je sestaven, ve spolupráci s dítětem, individuální plán činností na daný den. Během výuky je zařazen blok relaxačních činností, který je tvořen různými didaktickými, postřehovými a logickými hrami. Následuje blok vzdělávacích činností, který zahrnuje individuální práci učitelky u lůžka žáka, společné opakování učiva, samostatnou práci žáka, kontrolu zadaných úkolů, seznámení s novým učivem nebo kolektivní práci na herně po ukončení vizity. Učitelky postupně pracují se všemi žáky, kteří jsou hospitalizováni na oddělení JIP, izolačních pokojích a pokojích na oddělení větších dětí. Po dohodě se zdravotnickým personálem je možná i práce se žáky hospitalizovanými na oddělení ORL, které přivádějí po vizitě zdravotníci na oddělení větších dětí a následně zabezpečí i jejich doprovod a návrat zpět na oddělení.

Při vlastní výuce preferujeme kopírování učiva pro jednotlivé žáky, kdy využíváme učebnice zakoupené školou. Pokud má dítě svoje sešity, doplňujeme učivo přesně podle pokynů učitelů kmenové školy. Pro zpestření a obohacení učiva často využíváme schválené výukové programy. Oblíbená je práce s notebooky, které žákům zapůjčíme na pokoje.

Při výuce se zaměřuje na žáky základních a speciálních škol, konzultace však poskytujeme i žákům škol středních (na základě platných předpisů), kteří projeví zájem o pomoc a spolupráci.

Přesáhne-li doba hospitalizace žáka dobu 10 pracovních dnů, zasíláme do kmenové školy Osobní záznam žáka, kde hodnotíme spolupráci, komunikaci, chování a prospěch žáka, snažíme se i popsat další možná rizika spojená s návratem žáka do školy v případě dlouhodobé nebo opakované hospitalizace v nemocnici.

Žák je vyřazen z evidence školy dnem jeho odchodu z nemocnice, případně posledním pracovním dnem před jeho propuštěním.


Poznámky k učebnímu plánu

Učební plán vychází z podmínek výuky na základní škole při zdravotnickém zařízení. Rozvrh hodin je stanoven s ohledem na schválený a platný Režim dne na oddělení větších dětí Orlickoústecké nemocnice, a.s. a s ohledem na převažující individuální výuku žáků na lůžku.

Vyučovací předmět Český jazyk a Anglický jazyk vycházejí ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzhledem k podmínkám a organizaci výuky ve škole při zdravotnickém zařízení jsou pouze v omezené míře zařazeny okruhy Komunikační a slohová výchova a Literární výchova. Preferujeme a klademe důraz na výuku jazyka anglického a to z důvodu převažujícího zájmu ze strany žáků a současně kmenových škol. V individuálních případech jsme schopni poskytnout metodickou pomoc při výuce jazyka německého a ruského.

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vzhledem k podmínkám práce ve škole při zdravotnickém zařízení jsme nezařadili do výuky tematický okruh Geometrie v rovině a prostoru.

Dle individuálních možností žáků pracujeme s výpočetními a komunikačními technologiemi, oblast Informační a komunikační technologie.

Při pracovních činnostech používáme netradiční výtvarné techniky k rozvoji environmentálního cítění žáků, částečně se dotýkáme vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví pracujeme s tematickým okruhem Výchova ke zdraví, kde se zaměřujeme primárně na prevenci, ochranu a odpovědnost za své zdraví, upevňování hygienických, stravovacích a pracovních návyků, předcházení úrazů a předvídání rizikových situací.


Pravidla pro hodnocení žáků


Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Hodnocení práce a chování žáka je zasíláno kmenové škole formou Osobního záznamu žáka v případě hospitalizace přesahující dobu 10 pracovních dnů. Tento záznam zhotoví zodpovídající učitel a předloží jej řediteli školy k podpisu.

V případě kratší hospitalizace je žák s hodnocením seznamován průběžně, stejně jako v případě žáka hospitalizovaného dlouhodobě, na způsobu klasifikace se žáci dohodnou s vyučujícím. Osobní záznam žáka je veden i tomto případě, ale neobsahuje klasifikaci.

 • Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitelé uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, vždy s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání s pedagogickou radou. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaných výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka při návratu do kmenové školy a v souvislosti s prognózou vývoje zdravotního stavu žáka.
 • Zákonní zástupci žáka jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání informování při návštěvách v nemocnici, telefonickou formou nebo elektronickou formou. Zároveň škola informuje kmenovou školu žáka odesláním Osobního záznamu žáka při hospitalizaci přesahující 10 vyučovacích dnů.
 • Podklady pro klasifikaci učitel získává soustavným sledováním výkonů žáka, posouzením a vypracováním samostatných prací, případně uložených úkolů.
 • Škola hodnotí žáky za chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
 • Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu.
 • Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni v průběhu návštěv.
 • Závažné nedostatky v chování žáků jsou projednány pedagogickou radou a nahlášeny kmenové škole žáka.
 • Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
 • Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
 • Chybu je třeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci si o chybě se žáky povídají, žáci si mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
 • Při sebehodnocení se žák snaží popsat co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál.
 • Při vzdělávání vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 • Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
nahoru