„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain

 Školská rada

ježčí rodinka
Informace
Volby 2008

Informace


V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Pardubického kraje, byla na naší škole zřízena Školská rada. Tvoří ji jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků a jeden zástupce pedagogických pracovníků.

Zřizovatel jmenoval svého zástupce dle platného zákona č. 561/2004 Sb. Zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci zvolili své zástupce dne 4. října 2005 podle volebního řádu, který vypracoval statutární zástupce školy.

Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání rady proběhlo dne 7. února 2006.


Dle §168 zákona č. 561/2004 Sb., odst. 1 Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a schvaluje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volby 2008


Oznámení o konání voleb do ŠR (formát ZIP, 11 KB)

Organizační řád voleb do ŠR (formát ZIP, 6 KB)

Kandidátní listina (formát ZIP, 3 KB)

Výsledky voleb (formát ZIP, 4 KB)