„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich

 Školní řád

kočička má konzervu s myší
1. Škola a žáci
2. Škola a rodiče (zákonní zástupci)
3. Škola a pracovníci školy
4. Vedení školy
5. Režim školy

Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování zásad a pravidel slušného chování, vzájemná úcta, respekt, tolerance a spolupráce.

Mějme na paměti zásadu tří P – Pozdrav, Popros, Poděkuj a naše společná práce bude probíhat v prostředí plném důvěry, klidu a radosti.

1. Škola a žáci

Nečekaně jsi se stal/a žákem naší školy. Jako každý žák této školy máš právo:

 1. na vzdělání a služby školy, které ti přísluší
 2. na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které toto rozhodování přináší
 3. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 4. na účast při rozhodování o životě školy přímo nebo prostřednictvím kontaktů s pedagogy školy
 5. vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se tvého vzdělávání
 6. na ochranu před psychickým nebo fyzickým násilím, na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou nebo mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly morálku
 7. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tvůj tělesný a duševní vývoj
 8. na volný čas a odpočinek odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu
 9. na radu a pomoc ze strany pedagogů

Jako žák této školy máš povinnost:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, pokud to umožňuje tvůj zdravotní stav
 2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy vedoucí k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsi byl/a seznámen/a
 3. plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními podpisy a školním řádem
 4. nepoškozovat majetek školy nebo spolužáků a případné škody uhradit

2. Škola a rodiče (zákonní zástupci)

Vaše dítě se stalo žákem naší školy. Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

 1. na informace o průběhu a vzdělávání svého dítěte. Tyto informace získáte především osobním kontaktem s příslušným učitelem. Máte-li zájem o podrobnější a častější informace, můžete využít telefonické spojení nebo elektronickou korespondenci.

  Pravidla hodnocení a klasifikace prospěchu a chování žáků jsou součástí školního vzdělávacího programu školy, se kterým vás ochotně seznámí každý pedagogický pracovník školy. O prospěchu a chování žáka, o probraném učivu je písemně informována i kmenová školy žáka a to v případě, že pobyt ve zdravotnickém zařízení trvá nejméně 10 vyučovacích dnů.

 2. volit a být voleni do školské rady

  Školská rada je zřizována na základě školského zákona a mají v ní třetinovým dílem zastoupení tyto strany: zákonní zástupci žáků, pedagogové školy a zřizovatel, v našem případě KÚ Pardubického kraje.

 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte
 4. na informace a poradenskou činnost školy týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 5. požádat o uvolnění žáka z výuky

  Na uvolnění žáka z výuky mají právo také zdravotníci (vizita, vyšetření, léčebné procedury).

 6. účastnit se všech akcí a činností pořádaných školou

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav
 2. poskytovat údaje nezbytné pro vedení školské matriky (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

3. Škola a pracovníci školy

Jako pracovníci této školy máte právo:

 1. na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení školy
 2. aktivně se účastnit chodu školy
 3. rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia a celoživotního vzdělávání

Jako pracovníci školy máte povinnost:

 1. řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaným MŠMT ČR a dalšími právními předpisy souvisejícími s vaší prací
 2. každou změnu své přítomnosti ve škole oproti pravidelnému rozvrhu hodin jste povinen projednat s ředitelkou školy
 3. svědomitě vykonávat svou přímou i nepřímou vyučovací a výchovnou práci, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření (správci sbírek)
 4. vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti

4. Vedení školy

Jako vedení školy máme právo:

 1. na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků školy a zástupců zřizovatele
 2. rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál

Jako vedení máme povinnost:

 1. naslouchat žákům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele
 2. zajistit vhodné a bezpečné podmínky pro práci žáků i pracovníků školy
 3. řídit se právními předpisy, které se týkají chodu školy

5. Režim školy

 5.1. Docházka do školy

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře a pokud mu to dovoluje jeho aktuální zdravotní stav.
 2. Nepřítomnost žáka ve výuce je omluvena zdravotnickým personálem (vizita, vyšetření, léčebné procedury apod.).
 3. Po ukončení vyšetření se žák vrací do výuky.

 5.2. Školní prostory

 1. Provoz školy je zahájen v 7:45 hod. Žáci vyčkají na příchod učitelky a s ní mohou odejít po ukončení vizity do učebny (platí pouze pro chodící pacienty), ostatní zůstávají na pokojích a jsou vyučováni na lůžku.
 2. Malé přestávky zařazuje učitelka podle potřeby v průběhu vyučovacích bloků. Žáci se současně řídí Režimem dnem, schváleným pro provoz oddělení větších dětí.
 3. V době mimo vyučování se mohou žáci účastnit činností školní družiny.
 4. Žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani spolužáků. Zakázáno je vyvolávat vzájemné potyčky, ubližovat, ponižovat nebo urážet ostatní, ničit majetek spolužáků nebo školy.
 5. Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči a okny bez vědomí učitele.
 6. Ve škole i jejím okolí je žákům zakázáno kouřit či jinak požívat omamné a návykové látky (tabák, alkohol, drogy apod.).

 5.3. Školní družina

 1. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Do ŠD jsou zařazování žáci, kteří plní školní docházku ve věku 6 - 15 let (schváleno Pedagogickou radou ze dne 31. srpna 2005).
 2. Do ŠD může být žák zapsán ihned po přijetí do zdravotnického zařízení.
 3. Provoz ŠD je zabezpečen v době od 7:00 hod. do 7:45 hod. (na pokojích), kdy jsou žáci připravováni vychovatelkou na jednotlivá vyšetření a následně po skončení vyučování v době od 11:00 hod. do 14:30 hod. (na pokojích a na herně.V individuálních případech je provoz ŠD přizpůsoben aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka i mimo výše uvedenou dobu).
 4. Žáky do ŠD předává učitelka, která informuje vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu žáka.
 5. Žáci ŠD se řídí pravidly školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
 6. ŠD pravidelně využívá pro svoji činnost hernu na dětském oddělení, učitelskou a žákovskou knihovnu, počítače a další vybavení školy.
 7. Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit a zapojit se s dítětem do probíhajících činností. Zároveň jsou zváni na všechny akce pořádané školou. Zároveň jsou zváni na všechny akce pořádané školou.

Všichni žáci i pracovníci školy jednají vždy tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy. Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv a privilegií i pro toho,
kdo tak učinil.

Školní řád byl projednán a schválen na Pedagogické radě konané dne 31. srpna 2007 a v platnost vstupuje dnem 1. září 2007.

Mgr. Světlana Myšáková

nahoru